اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
آپریشن سے متعلق جدید مسائل
: مولانا حذیفہ وستانوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 2 ، جلد: 94 صفر ربیع الاول 1431 ھ مطابق فروری 2010 ء
: | فقہی احکام ومسائل | | اجتماع ومعاشرت |
ی ی

 

ی ی

ی ی

(۱) ی ی ی Ә ی ی یی ی ʡ ȍ ی ی ی ۔ (͘ یɡ:۷۷)

(۲) ی ی ی ǚ یی ی (ی ) ی ی ۔(:۸۴)

: یی ی ی ی ǘʡ ی ی ی ی ی ی Š ی ی ی ی (۱) ی (۲) ی ی (۳) ی ی (۴) ی ی (۵) ی یی (۶) ی ی ی ی (۷) ی (۸) ی ی ی یی Ț ۔

: ǐ یی ی ی ی ǘ یی ی ی ۔(۱۰۲)

: ǐ ی ی ی Ә ی ی ی ۔ (:۱۰۹)

: ی ی ی ی ی: (۱) ی ی ی ј (۲) ی ی ی ی ۔ (: ۱۱۲)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۱۱۳)

: ǐ ی Ț یی ی ǡ ی ی ی : ی ی ی ۔(: ۱۲۴)

: ǐ ی یی ی ی : ی ʘ Ǔ ی ی ی ی ۔ (: ۱۲۴)

ی (ی )ی ی

: ی ی ی ی Ȫی :

(۱) ی (Operation) : ی ی ۔

(۲) ی ی : (Surgical Diagnosis) ی ی ی ی ۔

(۳) ی : (Surgical Accouchement)

ی ی ی ی ی ی ǘ ȍ ی ۔

(۴) ی : (Surgical Phimosiectomy) ۔

(۵) ی (یی) : (Small Brain Practical Operation)

ی ی ی ی ۔

(۶) ی ی (Cosmetic Surgery) : ی ی ی ی ی ۔

یی ی (Medical Surgery)ی ی ی ͘

() ی (Esseulial Surgery) ی: ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۱۳۳/۱۳۴)

() ی (Esseulial Surgery) ی : یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی :

(۱) یی یی ی ی ی ی ی ۔ یی یی ی ی ی ی Ԙ ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ۔(: ۱۴۰/۱۴۴)

ی ی ی ی ی ۔

() ی :(Minor Surgery) یی یی ی ی ʘ Ә ی ی یی ј ʘی یی Ә ی ʘی یی ی ǘ ی Ț ǐ ی Ț ʘی Ә ی ی ی ۔(: ۱۴۸/۱۴۹)

(۲) ی ی : (Surgical Diagnosis) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ۔ (: ۱۵۱/۱۵۳)

(۳) ی (Surgical Accouchement): ی ی ی ی ȍ ǟ ی ی ی ی ی ی :

(۱) ی: ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ȍ ۔

(۲) ی: ی ی ȍ ی ی ی ی ȍ ی ی ی ȍ ی ی ǘ ͘ ǘ (ی) ی ی ǐ ǘ ی ی ی ȍ ی ȍ ی ی ǐ ǘ ژ ی ی ۔(: ۱۵۸)

(۴) ی (Surgical Phimosiectomy): ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ۔ (: ۱۵۹)

ی ی ی ۔

(۵) ی ی (Surgical Anatomy): ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔

: ی ی ی ی ǚ ی: (۱) ی ی یɡ (۲) ی (۳) ی ی (۴) ۔

ی: ی ی ی ǚ ی ی Ȫی ی ی ی: ی ی یی ی ی ی۔

: یی ی ی ی ی ǚ ی ی ی یی:( ی:۱/۴۱۲ ی ی: ۱۸/۳۴۳ ی : ۹۹ ی)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۱۸۰)

ی: Ȕ ͘ ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ј ی ۔(: ۱۸۰)

: ی ӊ ъ (ی ی ی ӊ ъ ) ӊ ъ ی ی ی ی ی ј џ ی ی ӊ ъ ی ی ی ی یٰ ی ۔(: ۱۸۱)

(۶) ی ی: ی ی ی ی یǘی ی ی ʐی ی ی ی ی ۔

ی : (۱) ی (۲) یی

(۲) ی: ی ی ی ی ی یی ی: ǡ ʪ ی ی ی ǡ ی ی ی ی 柡 ی:  ی ی ǡ ʪیی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ٰ ی ٴ Ȫی ٴ ی ی : ٰ ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی:

(۱) یٴ ی یٴ ی (Shapely Surgery)

(۲) یٴ ییٴ (Sex Changing Surgery)

(۳) یٴ ی ی (Bullet Proof Surgery)

ی ی یٴ ی (Shapely Surgery) : ی ی ی ی Țǁ ی ی ی ۔

ی :

(۱) یٴ ی Ԙ ی (Shape Making Surgery ): Ԙ ی ی ی : یی ј 䘪 ǡی ۔

(۲) یٴ ѡ ی ی ی (Young Making Surgery): ی Țǁ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǁی ٰ ی ی ی ۔ (: ۱۹۱/ ۱۹۳)

یٴ ییٴ (Sex Changing Surgery) ی ی ی ی : ی ی ǁ ǡ ی ی ی ی ی ۔

یٴ ی ی (Bullet Proof Surgery): یی یی ی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ٴ ͘ э ۔

(۲) Ԙ ی ʘ ی: ی ی ی ی ǁی ی ǡ ͘ ی یی Ԙ ی

۔

: ی ی ی ی ی : ی ی ی ی Ȫی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ی۔

ی ͘

: ی ی ی ی ی ی ی ی (۱) ی ی (۲) ی ی یی Țی ی ی Ӂیӊ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(: ۲۳۲۲۳۳)

: ی ی ی ی:

(۱) یی یی Ȫی ǐэ ی ۔

(۲) ی ǡ Ԙ ی ی ی ǡ ǡ ǐэ ی ۔

(۳) Ԙ ی ǐ ی ی ǘ Ԙ ی ی ی ی ی یǟ ʘ Ԙ ی ۔

(۴) ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔(: ۲۳۵/۲۴۰)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۲۴۰)

: یی ی ی ی ی ی ی:

(۱) : ی ی ǘ  Ȫی ی Ә ییی ی ʡ ی ی ی ی ʪ ی ۔

(۲) ی: ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ۔(: ۲۴۲)

: ی ی ی ی ی ی :() ی (۲) ی ۔ (: ۲۴۴)

: ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۲۴۵)

: ی ی ی Ș ی ǁ ۔ (: ۲۴۶)

: ی ی ی Ș ی ی ی ۔ (: ۲۴۶)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(: ۲۴۸)

: ǐ ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۲۴۹)

: (یی ی ) ۔ (: ۲۵۰)

: ȍ ی ی ی ی ۔ (: ۲۵۰)

ی ی ی:

(۱) ی ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ۔

(۳) ی ǘ ی ۔

(۴) ی یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۵) ی ی ی ی ۔

(۶) یی ی ی ی ی ی ی: یی ی ی ۔ (: ۲۵۲ ۲۵۴)

: ی ی ی И ی ی ی ی ی ۔ (:۲۵۶)

: ǐ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ǁ  ی ǡ ی ی ی ی ی ј ۔ (: ۲۶۱)

: ی ǘ ی ی ی ی ی (۱) ǐ ی ی ی ی ʡ ی ی (۲) ی ی ی Ɗی ی ی ی ۔ (: ۲۶۲)

(Anesthesia) ی یی ͘

: ی ی ی ی ی ǡ یԡ ی ی ی ی ͘ Ȫی ی ی ۔ (: ۲۷۷)

: ی ی ی ی ی: (۱) ʡ (۲) ʡ (۳) ۔

: ی ی یی ی ی ی: ъ ی ی ی ǘ ی ǐ ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی یی ی ۔ (: ۲۸۴)

: ی ی یی ی ی ی ی ǘ ی ی ٴ ۔

یٰ : ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔ (: ۲۸۵)

ی ͘

: ی NJ ی ǁ  ǘʡ ی ȍ ی ۔ (: ۲۹۷)

ی NJ ی ی ی ی:

(۱) ی NJ NJ ǘ ی ۔

(۲) NJ : ј ǘ ۔

(۳) NJ : NJ ی ی ǘ ی ی ј ی ی ǘ ی ۔ (:۳۰۲۳۰۳)

ی NJ ی ی ی:

: (۱) ی ј ی ی ʘی ی NJ ی ی یی ی یی ی ۔ (:۳۰۵)

: (۲) ی ј ی ʘی ʘی ی ی NJ ی ی NJ ۔ (: ۳۰۸)

NJ ͘

: NJ ی ی ǘ ی NJ ۔ (:۳۱۱)

() ̚ ͘

: ی : ی ѐ ی 䊪 ی ǡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی (Good Swelling) ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ̚ ی ی یی ی (Soft Swelling) Ȫی ۔ (: ۲۱۴)

(۲) ی ی ی : (No, Good Swelling) ی ی 䊪 یی ی ی ی ی :

(۱) یѡ (۲) (Tumour) ( ی ی ی ǘ ) ی: Ȫی ی ی ی ی NJ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (: ۳۱۶)

: ی یی ی ی ی Ț ǡ ی ٴ ی ی ǐ ی ی ی ی ۔ (: ۳۱۸)

ی ͘

: ی ی یی ی ی Ȫی ی ȍ ی ی ی ȍ ی یǡ Ș ی ی ی ی ی ی ی ǘ Ȫی ی ی ޡ ی ی ی ی ی ی ۔

: ی ی ی یی ی ی ۔ (: ۴۲۷)

: ٴ Ș ی ۔ (: ۴۳۲)

: ی ی ی ǐ ی یی ی ی ی ی ۔ (: ۴۳۵)

ی ی ی

یϘی ی یی ی ی ی ی ۔

: ǐ ی ی Ț ی ی یϘی ۔

: ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

: ی () ǘ ی ی ی ی ی ی ۔

: ǐ ǘ ڡ ی ی ʡ Ș ی ǘ ۔

(ی ǡ )

: : ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ȍ ی ی (یی ) ǡ ǐ ی ۔

: یٴ ی (Ear beautifying Surgery) : ی ی ی ی ی ǘ یǟ ኘی ۔ (: ۴۰۷)

: ی ی NJ ی ̐ Ȫی ǘ ۔

: ی NJ ی ̐ ی ǐэ ی ی ی ޡ ی ǐ ی ی ۔

: ی ی ی یϘی ۔

***