اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حرمتِ تصویر کی نوعیت
: مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خاں
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 8-9 ، جلد: 95 ‏، رمضان شوال 1432 ہجری مطابق اگست ستمبر 2011ء
: | حالات حاضرہ | | فقہی احکام ومسائل | | اجتماع ومعاشرت |
ی ی ی

ی ی ی

: ی ǟ ی ی

 

ی ی ʘ ᘪ ی ٴ Ȫی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی Ț ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǟ یی یی ی ی ی ی ̪ Ȫی ی Ȫی ی ǘ ی ی ǘ ی ̪ ی ǐ ی ̪ ی Ȫی ۔

ی ی ی ی ی ی ᘪ :

ٰی ی

ی ی

ٰی ی

یٰی ی ی

(ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ٴ ی ی ی ی Ә ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ʪی ی ی )

ی یی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ʘ ی ی Ȫی ی ی Ȫ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ی ی ی ی ǘ ی ʪ ی ǟ ی ی :

ٰی ی ی ی

( ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی )

ǘ ی Ȫی ی ی ی ی ʪ یǟ ی ʘ ی ۔ǐ ی Ȫی ی ی یی ۔

ی

ژی ی ی ی یی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ژی یѓ є ی ی є یی ی ی ٴ ی ǘی ۔

ǟ ی Ԙ ی ǟ ژی ی ی ی یی ی ی Ȫی ژ Ȫی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ۔ ǟ ی Ȫی ی ۔ی ی یی ی ی є ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ᘪ ی ی ی ᘪ ی ǁ ǁ ی ی Ȫی ی ۔ی ی ѐی ی ی ی ی ی NJ јی ی Ȫی ی ی ͘ ȍ ی ی ۔

ی ǘ

ی ی یǘ ی ی ژی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ʘ ی ی ۔

ǟ ʘ ǘ ۔ ی ی ی ǁ ی ͘ یѓی ی ی ی ʘ ( ʘ ی ʪ)ی ی ی ی ی ی NJی Ȫی ی۔ ( : ۳/۱۷۱)

یǟ ی ی ی ی ی ݓ ی ی ی ژی ی ᘪ ʪ ی ی ی ی ͘ یѓ ᘪی ی ی ی ی ǁ ی ʪ ی ی ᘪ ی ی ی ی Ț ʪی یی ͘ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی И ی ی ی ۔  ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ᘪ ی :

 ی ی ̪ ʪ ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی  ʪ ی Ț ی ی  ی ی ی ی ی ی  ی И ی : ی ی یѓ ( ی ی ی)( : ۲۱)

ی ی Ȫی ی ̪ ʪ ی ی ʪ ۔

یǟ ی Ȫی ی ی ی ʘ ǁ ی ی ی ی ی ی ʪ ی  ی ی  ʪ ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی  ᘪ :

ی ј ی یی ی ʪی ی ی є ی ʪ ی ی 捘 یی ی ی ی ی ۔ ( : ۳/۱۷۱) ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی  ی ۔

ی ی

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی И ی ی ی یǟ Ȫی ی ̪ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǁی ی ی ᘪی :

ј ɡ ی ی ی ǡ ی ی یی ی ѡ ( ی :۵)

ی Ȫی ی یی ʪی ی ۔ٰ ی ی ۔

ی ͘ ی ی ی ی ی Ț ی ј ی ی ی ی :

ی ی ی ی Ǫی : ی ی ی ی ی ɓ

(ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ) (ی ی:۴/۳۵۵)

Ȫی ی ی ی ی ǟ ی۔

ی ی Ȫی ی ی ی ژ ی ی ی ǡ ی ی ۔ ی ی ی ی یی ی یѓ ᘪ ی ᘪ ی :

ی ژ ی ﷺ ی ͘ ј : ی ی ی ی ۔ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ی ی ی ی ی ٴی ۔(ی ی: ۲)

یی ی ʪ ی ی ی ٴ ی ۔ Ȫی ی ی ۔

ی ی ی یی

ǟ ی Š ی ژی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ј یی ǚی ی Ȫی ی ی ی Ș ی ی ی Ҫ ی Ȫی ۔ (ی ی Ҫ :۲/۱۶۶)

ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ی Ә ǚی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǐ Ȫی ی Ȫی ی ی ی

ی یی ی ی ی ی ی ﷺ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ٰ ی ی ۔ ᘪ ی Ȫی ᘪ ی Ȫی ᘪی ی ی ی ӊ ی ی یی ᘪی ۔ی ی Ȫی ٴ ی ی Ȫی ی ̪ی ی ی ی ی ǿ

ی ی ی ی ј یی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ۔

ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Țی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ̪ ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی یی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(ی ی: ۹/۱۷۳)

ی Ț Ț ی ی Ȫی ǐэ ی ی یی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ۔ی ᘪ ǐэ ی ۔(ی ی ی: ۳/۹۳ : ۲/۶۱۰-۶۱۲ ی: ۸/۱۹۰ ی: ۲۶/۴۶۲)

ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ̪ ی ̪ ی ی ی ی ی ی۔

NJ ی

ٰیǟ ی NJ ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی Ԙ ی ی ۔ ی ی И ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ۔ ی ǚی ی ی Әی ی ی Ә ٰ ی ی ی یی ј ی Ә ی ی ی NJ ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǐ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ǘ ی Ȫی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ᘪ ژی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ۔ (͘ ی ی:۱۱)

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ( ی ی ی ی ی Ә ) ( ی : ۲/۴۸)

ٴ ی ی ی

یǟ ی ǐ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǘی ی ی ی Ә ی۔

ی ی ی ᘪ : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی : ۴/۱۷۹-۱۸۹)

ی ی ی ی ᘪ :

ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ۔ (ی ی ی :۱/۱۳۴)

ی ی ی ᘪ :

ی ی ی ی ی ژی ی ی ی ј ی ی ۔(ی : ۱/۴۵۹ ی:۱۹۷۸)

ی ی ی ی ی ʓ یی ᘪ ی :

ی ی ی ی ی Ѫ ی ی ! ی ی یی

( ! ی Ϫ ی ی ی ی ǁی Ș ی ژی ی ی ی ی ی Ԙ ی ۔ ! ی ǟ ی ی ی ی ی ی )

 ᘪ ی :

ی ی ی ی ی ی ʘ ( ی: ۱۵/۲۳۴)

(ٰ ی ی ی ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ی ی ʘ )

ی ǐ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ۔

ی ǘ Ȫی ی ی ی ی ی ̐ ۔ ی ی ی Ϫیی ی Ә ( ی ی ی ی ) ی ᘪ :

ی ی ی ی ј ی ی ј Ȫی ی NJ ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی : ی ʪ ᘪ ی ی ј պ ʘ ی ی ǘ ی ی ی ۔ ( ی: ۸/۴۱۷ ۴۱۸۴۳۴)

ǘ ی ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ̐ ی ی یی Ƙ ی Ȫی ی ی И ی ی Ϫیی ی ی ᘪ :

یی ϐی ʪ ۔ ǐ ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ( : ۷/۶۱)

ی ѐ ی ی ی ی ی ی ᘪ ی : ی ی ǐ ی ی ی ی ی ۔ ی ѐ ی یی ǁی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ﷺ ۔ ( : ۷/۶۲)

ی ی ی : ی ﷺ ی ۔ ( :۷/۶۷)

ǘ ی ی ی ی ʪ : ی یی ی ی ی ی ی ۔  ی ی ی ی ᘪ : ﷺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ﷺ ۔ ی ј ی ۔( :۷/۷۶)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ᘪ :

ی ی јی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی јی ی ی ǐэ ی Ȫی ی ی ǁ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی Ә۔( :۷/۸۱)

ی یی ی ی ی ی ʘ ی ی ј ی ی Ә ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی

یǟ ی И ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ʘ ی Ȫی ی ی ی ی ی ǡ ی ʪ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی Ȫی یی Ȫی ی ی ی Ȫی ј ی ϐی Ȫی Ȫی ی Ȫی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ٰ ʘ ی ǐ ی ی ی !

یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʓ ی ی ی ی یی: ᘪ ی :

ی ی ی ی ی ϐی ی Ԙ ی ی ʘ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی ٴ ی یǟ ʘ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʘی! ی ی ǘ ی ی ̪ ی ی ʪ ȍ ȍ ی ݘ ی ۔( : ۵۲)

ی ی ی ǁ ی ی ی ی : Ϫ ی ̪ی ȍ ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی !

 

$ $ $

-----------------------------------------

8-9 : 95 1432 ی ǐ 2011