اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قیام دارالعلوم دیوبند کا دینی وسیاسی پس منظر
: پروفیسر بدرالدین الحافظ‏
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 2‏، جلد: 92 ‏، صفرالمظفر 1429 ہجری مطابق فروری 2008ء
: | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | مدارس ومراکز اسلامیہ |
ی ی یی یی

 

ی ی یی یی

 

: ی ی ѡ ی ی-۲۵

 

یی ی یٴ ی یʐ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ̚ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی۔

ی ۱۶۱۵/ ی ǟ ی ǁ ی ъ ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪی۔ ی یی ی ̚ی ی ʪ

ϐی ǁ ی ی ی یی Ȫی ی

ی ی ی یی ی یǟ ѐ ʪی ی ی یی ی ی ʪ۔ ǟ ی ی ی ی ی ǁی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ یǟ ʘ ی ǡ یی ǘ Ȫی ی ۔ ی ǡ یی ȍ یی ǘ یʪ۔

۱۶۹۳/ ی ی ʪ ی۔ ʪ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی۔(۱) یی ی ی ʐیی ی Ț јی ʪ Ȫی ǁی ᚘی ی Ȫی ی ی ی۔ ǘ ی یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی NJ јی ی ی۔ ی ی ʪی ی ی ی ی ʘ ͘ ʪ۔ ی ی ی ǡ یǟ ǐی۔ ی ی ی ی۔ ۱۷۴۷/ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ʪ ǟ ی یی ی یی ی ی ی 柡 柡 ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔ Ә Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫс ی ʪی۔ ی ۱۸۹۱/ ی ԁ ی یǐی۔ ی ی ی ʪی ی ی ی ۔ یی ی ی ᚘ ی ی یی ی۔

Ә ی Ȫی ǁ ی ی ی ۔ ۱۸۰۸/ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ یǡ ی ǁ ʪ ی ǚیǟ ی ǁی ی ی یǟ یی ی ی۔

Ӛ ی یی ی ی ی ی ʪی ʪ یǘ ی ی ی ǁی یی ی Ȫی یی Ȫی ی یی یʪ۔ ی ی Ȫی ѐ یی ʪ۔

یی ی ǁی ی یǡ ی ʪی یی ی ǁ ی ی И ᘪ ی ی ی ی ی۔(۲) ʪ ی Ȫی Ԙ ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی یی ی ј ǁی ی ی ی۔(۳)

ییٴ یی ی Ȫс یǟ NJ Ә ی ی ѐی Ȫی ی Ԙ ی یʪ ی ʪ۔ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ǐ ی ی ʪ ی ی یی ی ی ی ی Ә ی۔(۴)

۱۷۴۲/ ی ی ی یی ǁ ی یǟ ی ʚ NJ ی ی ͘ǟ ǁی ی ی ʪ۔ ی ʪ Ȫی ی ی ʪ Ԙ ی ی ̪ یی ی ی ʪ۔ یӘ ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی Ȫс ی ی ی Ӂ ۔ ۱۸۴۴/ ی یٰ ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔

یی یٰ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی Ȫс ʪ ʘ ی Ә Ȫی ی ی۔

ʪ ʪ ی ǘ ی ی  ی ی ی 抪ی ی ی یی ی ʘی ی ی ی ی ی۔ ی ی ǁی ۱۸۵۴/ ی ی  ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی یǟ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ۱۸۵۷/ ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Әی ۔ ی ی ѡ 暘ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔

یǟ ی И Ȫی ی یی ی ی ی ی Ȫی ʪ یǘ ی ی ӊی ۱۸۵۷/ ی ی ی ʪ ی ی Ϙی ی یی ǘ ییٰ ی ̪ ی ʘ ۔ ٰ ǁی یی ی ی ʘی ی ی ی ی ی۔(۵)

ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǐیʪ۔ یی Ә ی ی ی ј یی ی ̪ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یǐی۔

я ی ی ی ی ی ی ی ی۔(۶)

ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ᘪی ی Әی ی Ȫی ی ی ۔  ۱۲۳۰ ی ی ۱۲۳۳ ی یی ی ی ی یی ј ی۔ یی ی  ی ی ی ی ی ی۔

ʪ ʪ یی Ȫی ی ݘ ʪ۔ ی ۱۲۳۹ ی ی ی ی ی ی ی ᚘی ی ͘ ی ʘ ی ۱۸۰۳/ ی یٰ یǡ ی ی ی ی ی Ӂ ی۔ ی ی ͘ ی ی ی ٰی ی ی ی ʪی۔(۷)

ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ʪ ی ی ( ۱۳۱۷ ۱۸۹۹/)(۸) ۔ ی  ј ی ی ی ( ۸/۶/۱۳۲۳) ی ʪ۔ ی ی ی یی ۔ ی ی ( ۱۲۲۷- ۱۸۸۰/)  ǁی یی ی ی ی ʪ Ҙ ی ǐ ی ی ی ی ͘ یǐی ی ی ی ی۔ ی ی ی ۱۵/ ۱۲۸۳ ۱۸۶۷/ ی ی ј ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی۔ ی ی ی ۔

ی ی ی Ә ۱۲۸۷ ۱۴۲۷ ʘ یی ی ۱۴۴ ی ی ǘ NJ ی ی ی۔(۹) ی ی ی ی ی ی ی۔ یٰ ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی۔

$ $ $

(۱) ی ی :۳۸۲۔

(۲) ی ۔ И ( ) :۲۹۹۔ ی :۳۸۸ ی ۔

(۳) ی ی ی۔ ی یی ʡ:۲۲-۲۳۔

(۴)

(۵) :۱۶ ی ( ) :۲۲۔

(۶) ی ۔ ۲۸/ی ۳۶۔ ی (۲) :۲۵۔

(۷) یٰ یی :۱ :۷۔ ی : ی :۲۰۸۔ ی ј

(۸) ی ی ی ۱۸۵۷/ ی ی ی ی ӊی ی抡 ی ی۔۳ ی ۲۰۰۸/۔

(۹) ی ǡ ی ۱۴۲۷۔

$ $ $

---------------------------------

2 : 92 1429 ی ی 2008