اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
نکاح اصول وضوابط
: مولانا قاضی محمد فیاض عالم قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ10 ، جلد:101‏، محرم-صفر 1439 ہجری مطابق اکتوبر 2017ء
: | فقہی احکام ومسائل |

 

: ی ی ی

ی я ǐǚ ی

 

ی ی ی ی ی : ی ͘ ی ی ی ی ی:

ǐ ی ی ی ی ی یی ǘӘی یی یی ی ی ۔

ی ی ی ی ǘӘی یی یی ی ی ۔

ٴ

ی یی ی ی Ǎی یی ǘӘیی ٴ ۔

یی

ǐ یی ی یی ی یی ۔

ǐ یی ی یی Ǻی یی ی یی ۔ ( ۳/۸۴ ی :۳/۶ ی ی۱۰/۴۷۲ǘ)

ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ᚘ ѡی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی Ȫی Ȫј э ی ی ی ٴј ی ǐ ی یی ی ǁ ʪ ی Ȫی ی۔

ی

ᚘ ی ی ی ᚘی ی ی ی ی Ȫی یǘ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یʡ ѐی ۔ǐ ᚘی ی ی ی ˜ј Ȫی یی ی۔ی ی ی: ی ی ی ( یٰ یی:۱۶۷۵۶)یی ی ی ی ی یјی ی ی۔ی ی ˜ ی ی ی ی ̪ یǟ ǟ ی ی ی یی ǡǐ ی ی یǘی ǐ ᚘی ی ǁ ی ی ی ᚘی ۔ ی ǁ ی یی ی ی ی ی ۔

ی یی ۔ ی یی ی NJ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǐ ی ǁ ی ی ۷۸۶ ی Ǻ ی јǘ Ǻ ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ј ǘی۔ ٴ ی ی یǍی ی ی ᚘی ی ی ј ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔

ј

ی ј јی ی ی ی ی ی ʘ ᚘᚘی ی ی۔ ј ی ی۔ی ی сی ی ی ᚘ ی یᚘی ی ی јی ۔

ی ی

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡǐی ی ̐ یǘی ی NJ ی ۔ ( :۲/۲۳۲ی:۱/۲۶۹)

ی : ی ی :

()ی یǐی یی ǐ ی ی ی ی ی ی یی ۔ی ی ی  یǓ ی ǟ ی یǓ ǐ ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

() ǐ ی ی ی ی ی ی ی јی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ǟ ی  یǓ ǟ ی ǟ ی ی یǓ یی ی ی ی ϐی ی ی Ȫی ۔

() ǐјی ی یی Ȫی ǐ ی ی ی ᘪ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی یǘی ǘ ی ۔(ی:۱/۲۶۹-۲۷۰)

یی : یی ی ی ی ی ی 柡 ی  یی ی ی ییی 柡ی̪ ی ǐ ی ی ی ی ǘ ǡ یNJی ی ی ۔( ی :۹/۳۵)

ʪی : ʪی ی ی ی یی ی ϐی ی یی ی Әیٰ ǐ ی ی یǐ ی ی ی ی ی ییǐ ی یی ی ی ی ۔

ی

ی ی ی ی:

: یی ی ی ۔ᚘیᚘی ی ی ی ی ϐی ی ی  ی ǟ ی ی۔

ی: یی ی ǁ یǡȪی ی(ی) ی ی ی ی ی ᚘیᚘی ۔ ǐ ǁ ǘ ی ی Ȫی ی ی یǘ ی јی ی یǐǁ ی ی یی ۔ ǟ ǐ ǁ ǁ ی ی ۔ ی ی ی ۓ ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی Ә ی۔

: ǐ ᚘیᚘی ی ی ی ۔ ی ᚘᚘی یی с یی ی ی ی ǁی ی یی یی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یјی ǁی ̪ ی ۔ ی ی ی ͘ ی ǁی ی ی ی ی۔ ی ی ی (ی:۵۱۳۶) ی ی ϐی یǟ یی ی ی ی ۔

ی ᚘیᚘی ǁ ی ǁ ǡی Ȫی ی  ی ǟ ی ی ی ییی ǁ ی ییی ی ی ǟ ی ǐ ǁ ی ᚘی ی ی Ȫی ͘ ی ۔ یی ی ی Ȫی ǁ ی ییی یی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ۔

: یی ᚘی ی ᚘی ی ی ی ییی сی ی یᘪ ی ǟ ǟ یǟ ǟ ǁ ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ǁ ٴ یٴ  ی ی ی ییی ǁ ٴ یٴ  ی۔ ی ǁ ٴ یٴ ی ی۔

ی ی ی ǁی ی ی ی Ә ی ی Әǐјی یǘییی ی ی ی ی یǘی ی ییی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ۔

ǟ ی یی ی : (۱)ی ی ی یی ()Ȫی (۲) ᚘی ی ی ǟ ی ǟ ی ی ی Ȫی ی ͘ ی ی ۔ (ی :۳/۸۵ی:۱/۲۹۸)

یϊی ی

یی NJ ی ی Ș یی ی ییی ی یی ی Ȫی ی ی Ǻی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ǁ ٴ ی ی ϐی ی ی ی ۔

ъ یی

ъ ی ی ی ǐ ی ی ی ی ǡ ی ۔ ǐ Ё یǡ ی ی ی۔ی ی ʪ ی ی ʪی ی ۔

ٴ

ی ی ۔ ی ی ی یʡ ی ی ۱۰۲ ی ی ۷۰ ۷۱ ی ی ۳۱۔ی ی ی ی ǁ ۔

ی ی

ی یی ی یј ی ی یʡ ͘ یǟ یی ی ی ی ϐی ی ی ۔ی ی Ȫی ی ی ۔

یǟ یی ј ی

یǟ یی ј ی јی ی ی ی: ی ی۔: یٰ ی ј یǟ یی ی ی ۔ (ی:۶۳۸۶)

ی ی : ٰ ی ی ۔ (ی:۱۰۸۹) یی ی ĺǘ ǟ ی ۔

ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(ی :۳/۸)

ی

یǘی یی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ᚘ ی ۔ ی ǁ ǁی ǘ ی эی ۔ǘ ᚘی ی ی ی ی ی ۔ی ᚘ ᚘی ی۔ǐ ی ی ʪ ی۔

ی یی

ی یی ی ی ی ی ی ی ی یȪی یȪی ۔

ӊی

јی ی ǘ ӊی یǍیǘ јی с Ȫی یя ӊی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔

$$$

 

--------------------------------------------------------

10 :101 - 1439 ی ǘ 2017