اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
درس ختمِ بخاری شریف 4
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 9-10 ، جلد: 93 رمضان-شوال 1430 ھ مطابق ستمبر-اكتوبر 2009ء
: | حدیث واصول حدیث | | مدارس ومراکز اسلامیہ |
﴿ ی ی﴾

﴿ ی ی﴾

(4)

: ی ی ی ی - ی

ی: ی ی ( ی Ȫی)

 

ی ی ی ی

Ԙȡ ی ی ی ی ی ی  ی ی ی: ی ٰی ٰ. ی ی۔

 Ȫی ی ی ٴ ی ی ی ی یǟ Ȫی ٰ ی ٰ ی ی یی ی ۔

ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی! ی یی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ǁ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ǿ ٰی. (:۲۷) یٰ ی ی ی ی ی۔

ی ی ۔ ی ۔

ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی یٰ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی: ٰی ٰ ی : ٰ . یٰ ۔ ی ǘ ی یٰ ی ٰ ی یǐی ۔ Ȫی ی ی ٴی ی۔ ی ی ی Ȫی ۔ ی ی јی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ۔

یٰ یٰ ی یǟ ٰ И یǡ ی ی ی ی ǘ ی یٰ ی ʪ ǘی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی یٰ ی ی ٰ ۔

ی

ی ی ی یǡ ی ی Ә ʪǡ ی ی یی Ȫی  ی ی ی ی ی ی: ی ٰی . ی ی۔ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی Ȫی ی ٰی یی ی : ی ی ی۔ ی: ی ی ی Șʓ ی ی ۔ ٓ ی ی ۔ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ̪ ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ̪ ی ی ۔ ݡ ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Ә ۔

یی

ی ی ی ی Ә ʪǡ Ȫی ی ǡ ی ی Ȫی  یی ی ی ی ی: ی ی ی. ی ی Ț ی Ȫی ی۔ ǁ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ğ ی ۔ یٰ یǟ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǡ ی ی Ȫی ی۔

И ی ی ی ی柿

ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ǡ ۔ یی ی ʪ ی یٰ ی ی ی ی یی ی یٰ ی ی ی ی یٰ ǟ ی ی ۔ ی یǟ ی ǡ ی ی ی ǟ ی۔ ی ǘ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی یǟ И ی :

(۱) ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ٰ ی ی یٰ ی ی ۔ یٰ ی ی ی۔ ی ǘ ی 柡 یی ی ی ۔ ٰ ی یٰ ی И ۔ ی ی И ی ی ۔ ٰ یٰ ی ʓ ی ی ٰ ی یٰ ȓ ی۔ ی یی ǘی ی ی یʓ ۔ ی ی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ۔

(۳) ی ی ی ی ی Ț ی ۔ ی Ț ی۔ ی ی ی ی ی ی 捘ی۔

ی ی ی : ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ǡ ی ۔ ۔ یǡ ی ی ی ی۔

ی И ی

ی ǘ ی  یǡ ٰی یǐی ی ی ی ی: ی ٰی ٰ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ʘ ۔ ی ʘ ی ی ۔

јیی

ی ... ٰ .... јی ی ی ی ی Ҙی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪ ی ۔ ی:

(۱) ی ǁی ی : (۱) ی یٰ ٰ (۲) ی یٰ (۳) ی ی ی ʪ ٰ ٰ ی ٴ ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔ یǟ ی ٴ ی ی ۔

(۲) ی ی ǁی ی ٰ ٰ ی ۔ ی ٰ... ٴ یی ی ی ی ǁ ی ۔ ی ٰ... ۔ ی ǁی ۔ یی ی۔ ی Ȫی ٰ... ی ۔

ٰ ی

ی ȡ ی ی Ț ی ی: ٰ ٰ ی.

ٰ ی ی: ی یٰ ی ǘی ی ۔ ǘی ی ی ی ی ی 柡 یٰ ی ی ی ۔ ی ی یی یٰ ی ی۔ یٰ یی ی ǘ ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ٰ ی یٰ ی ǘ یی ј ی۔ ی ǘی ی یٰ ǘ ی ی ی ǁ ǘ ۔ ʓ ی ی ی ی: : ٰ ی ی () ی . ی ٰ ی ی ǐэ ̪ǐ ۔ یǟ ی ی ی ۔ ǁ ی ی ی ǘ ǘی ی ǁی ی ی ی ǁ Ϫی ی ی ی ی ǁ ۔

ǘ ی ǟ

یǟ ǘ ǟ

ی ی ǘ ی ی ی Ƙ ٴی ی ی ی (۳۰) ی И ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ʪی ی ی ʪی ی ی ʪی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی یٰ ی ی ۔ ی یǟē ی یی:

(۱) ē ی ۔ ی : ٰ ٰی ی ی ی . ی یٰ ی ǘی ی ی 柡 ی ǁی ی ی ۔

(۲) đ ی ۔ ی : ٰ ٰی ی ی ی ی . ی یٰ ی ǘی ی 柡 ی ǁی ی یٰ ی ی یی ̪ ی ی ۔

(۳) ē ی ϓ ی ی ۔ ی : ٰ ٰی ی ی.ی یٰ ی ǘی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ۔

(۴) ē ی ϓ ی ی ۔ ی : ٰ ٰی . ی یٰ ی ǘی ی ی ی ی ۔

(۵) ē ی ی ۔ ی : ٰ ٰی ی . یی ی یٰ ی ǘی ی 柡 ی ی ی یٰ ی ی Ȫی 柡 یٰ ی ی ی ی ی ی Ә ʪǡ یٰ ی ی ی ی۔ Ț ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی  ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ǐ یٰ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐэ ی ی Ȫی ی یٰ ی ی ۔ ی ی یǐیǡ یٰ ی ی И ی ی ی ʪ ی: ٰ . ی یٰ ی ی ی 柡 ی ی ی ی 柡 ی ۔

ی یٰ ی ی

ی یٰ ی ی ی: (۱) ی ی ی۔ ۔ (۲) ی ی ی۔ ǘ ۔ ی یٰ ﴿ ǘ﴾ (ٰ:۲۷) ۔

ی: ی ی ی یٰ ی ی ǘی ی ۔ : ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی۔

ی: ǘ ی یٰ ی ی۔ : ی۔ ی۔ ی ی۔

ٰ ی ی ی ǘ ی ۔

ǘی ی ی ی ی И ی یǐی ی ی ی ی И ی یǐی ی ǘی ی ی ۔

ی یǐیǿ

یٰ ی ی ی ʪی ی ی ی ʪ ی: ی ی ʪ۔ ی ی ی ʪی ی ی یٰ ی ǘی ی ی ی ی ی ٰ یǐی И یǐی۔ : ی ی ی.

ٰ ی

 ٰ ی. ی یٰ ی ǘی ی 柡 Țی ۔

ٰ И ی ی ی ی ی ی۔ ی ی:

(۱) ǘی ۔

(۲) یٰ ی ی : јی ی یٴ ی : ٰ یǐی۔

(۳) ی یٰ ی ǘ ǘ Ȫی Ә ٰ ی ی ی ی ی۔ ǟ! ǘ ۔

ی! ی ٰ ی ʘ ی ی ٰ ی ی ی یǟ ٰ ی یǐی ی ی ی ی: Țی ۔ Țی ی ی ۔ یی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ۔ ی ی ی ی ی ی یǿ ی ی۔ ی ی ͘ ی И ی یی ی یی ʪ۔ Ȫی ǟ ǟ ی۔ یٰ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ړ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ۔ ǟ ی ǘ ی : ی ی : ٰ Ϙ ʡ ی ٰ ی . ی ی یǡ ی ی ٴ ی ی NJ ی: ٰ Ϙ ʡ ی. یٰ ی ی ی ۔ ی ٴ ی ی ی ۔ ی ی ی ی یϓ ی۔ ی ی یٰ ی ی ی ی۔ ǟ یٰ : ﴿ٰ ی ٰ ٰ ی ی ٰ ٰ ٰ ٰ ی﴾ (ی:۱۰) ی ی ٰ ی ی : ی ی ( ی ی) ی ی ی: ٰ ی. یϓ ی ی ی ǘ ی Ȫی ی یٰ ی ی۔

ی ی Ҙی ی ی ی ی ی ی : یٴ ی ی ی۔ ی ی ی ی ۔

Ԙ ی ی ی ی

ی ی ی ی ǁی ی͓ ی ی ی И ی ۔ ی ʓ ی ی ѓ ی ی یǟ ی۔ ʓ ی ی ȡ ی ѓ ی ی ی یǟ Ԙ ی И ی ۔ ی Ԙ ی ی ی ی

(۱) ی ی И ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی Ԙ ی ی ʪی ی ی ۔

ی ی ی ی : ی . ی ی یǡ Ԙ یی ی ی ۲۱۷ ی ی۔ ی ی Әی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی Ә۔ یٰ ۔

(۲) ی ی ی ی ی یʓ ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ԙȓ ی۔ یی ϓ ϓ ۔ ی ی یی ی ﴿ ٰی ﴾ (:۷۰) ی ۔ ی ی ی ی ی یǟ И ی ی ۔

И ی ی

ی ی ͘ И ی ی ی ی ی:

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ǘ ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ѓ ی ی ی ی ۔ ی ی (:۳) یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی۔

(۳) ی Ҙی ی ی ی ی ی ǁی ی ی یǡ ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی ٰی ی ی ݓ ی ی ǘ ی ی ی ی ﴿ی ی ﴾ (:۵۷) ی: ی یی ی ۔

(۴) ی ی ی ی ǁ ی ǘ ی ی ی ی ٰ یٰ ی ی ی یٰ ی ی ی ۔ ی ی ی ٰ ی ی ۔ ٰ ی یٰ ی ی ۔ ی یٰ ʓ ی ی ݓ ی ۔ єʓ ݓ ی ی یʓ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ۔

(۵) ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ʘی ی یی ی یی ی ی ۔ ی ی ی  ی ی ی ی ی ǘ ϓ  ۔

(۶) Ϫی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ǘ ی ی ٰ ٰ . ( ی ٰ ی ) ی ی ی ی ی یʡ یǘ یǐیǡ ی ی یی ی یی ی یٰ یǡ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔

Ϫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ۔ یٰ Ȫی ی ی۔

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی۔

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ۔ ی ی ی ی ی یʓ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۲) ͘ی ی ی ی ی ی یʓ ی ۔ Ϙ ی ی Ȫی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی یʓ ی ۔ ٰ ی ی ی ی یݓ ی ی ʓ ی ۔

(۳) ی ی ی ی ی یȓ ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یییٰ ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یȓ ۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ɡ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی یǡ ی ی ی ǘ ی یǐی: ی ی ی.

ی˓ ی ی И یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ǁی ی ۔ یٰ ی ی ی ی ی۔

ی ٰ ٰی ٰی ی ٰی ٰ ی ٰ ٰی.

***

____________________________________

9-10 : 93 - 1430 - 2009