اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ماحولیاتی آلودگی تہذیب جدید کا تحفہ
: ڈاکٹر ایم اجمل فاروقی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد: 89 ‏،صفر‏، ربیع الاول 1426ہجری مطابق اپریل 2005ء
: | متفرقات |
یی ϐی ی ی

یی ϐی ی ی

:ǘ ی ۱۵- Ϫی 握

 

ی ی یی ̪ ی ی ͘ ی ی ̪ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐی Ȫی یǐی۔ ۱۶/ی ۲۰۰۵/ یی ϐی ی ی ی ی۔ ی ۲۰۱۲/ ʘ ی ی ی 5.2% ۔ یی ی ی ی ی ϐی ی Ț ی ӊیی ی۔ Ș ی ی ی Ȫ ی ϐی 27-30% یǘ ۔ ی ی ی ی 4.2% ی ی ی 30% ۔ ژ ی یی ی 22.4% ی 2%۔

یی / ی ϐی ی ی ی ی 6 11 ǘ ی ی ی ی ( ԡ ی ی ) ǘ ی۔ ی ۔ ی ی Ϫ ۔ یٴ ی ی ی ی 171 ی ی ی ی ی 171 ی ی۔ ǁ ی ͘ǟ ی ǁ ی ی ی ی ϓ National Intrest ی ی۔ ی ی ی ʡ ی ی ی ǁی ۔ ی ی Ȫی ی ۔

ی

ی یی ̪ ̪ ی ی ی ی ۔ ی 15-35 ی ی ی ی یӓ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Әی۔ ی ی Ȫ ی یӡ ی ی ی ی یјی ʘی ی ی ʘی ی ǘی ۔ ی ی ی ی 1.5 Ț 2.8P.P.M. 2.54 ی ۔ ی ی ˜Ə ی ی 440000 ǘ ی ی ی ۔ 1950 ی ǘ ی  ی ی ی ی ۔ 1980 ی ǘ ی ی јی ی ی ی ۔ ی ی 50560% ʘ ی ۔ 1985ی ی یی съ ی یѓ ی ی ی Ә ی ی۔ ی јی ی ی ی ی ی ی ی یӊ ۔ 2000ی یی ǟ ی یی ی ی 8.86 ی ی ی ۔ یǘ 1999-2000 ی ی ی 10 ǘ ی ی Țی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ǁ ی ʪی ی ی ی۔ ی یی ی ǁ ی یی ۔ یی ی ǁ ی ی ی یی ی ی ( ی ی ی) ǁ یی ی۔ یی ی ǁ ی ʪی ی ی ی ی۔ ی ǘ ی ی Ϫی Ϫی ی ی Ț ی ی ۔ Țی ی ی Global Warming ۔ ی ی .6oc ی یی ی Ț ǐ 100 ی .4oc 1 ی .8oc 5 ʘ Ț Ә ۔ ی съ ǐ 20 ی ی ی ǘ ʘ Ț ۔ ی ǘ ی Ț ی ی Ȫی ǘ ی ۔ ی Ț ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ǁ ی ی ی ی ی Țی ی یی ی ی ۔ ی ی 8 ј ی یǡ ӡ ј ی䏡 Ə ی ی ی ј ی ی 300 ی ی ی ی ǐ 100 ی ј ی 50-60% ۔ ی 2070 ʘ ی ی ی۔ ی ی ی ی 10-90 یی ی ʘ ی۔ ی ی یǐی ј ٴ ی ی ی یی Ț ۔ 2100ʘ ی 4-7ی ی ʘ Ә ۔ Ә ی ٴ ی 2-3ی ی Ț ۔ ی ی یی ی ی 䐓 ی یǐی ی ј ی یی ی ۔ ی ی Ț Ț ی ی ۔ ی ی یی ی ј ی ǁی ی ی ǟ Ӛ ی ی ی ۔ ی Ț ی ی ǘ ی ۔

Әی ӊی ی ی ی یی ǁی съ ی ی ی ی ی ǘ Ț ۔ ی یی ی ǘ ǘ ی یя ی ی ییی Ә ی ی Ț ی ی یی ییǟ ی ی ۔ ٴ ی ی ی Țی ی ی ی ی Ț Ț (یی) ی ̪یی ی ی Әی ی۔ ی ی یی ی ی ی ی Țی Țی ̪یی ی ی۔ Ț ̪ی ј یی ̪ی ی ی ی ۔ Ȫʡ Ȫ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ٴ ی ی ۔ ی Ȫ ی ی ی 100̪یی ی۔ Ȫ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ǐ Ә ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی 昪 یǟ ییǟ Әی ی۔ Ǎ ǁ یی ʪ یی ǁ ی ی ییǟ ی ی۔ ǘ ی ی ی Ț ی ٴ ی ی ی ی یی ۔

ی ی یی ی ǘ یی ی ییӊی ј ی ی یی ی ی 30 ی 100 ی ۔ ی ی ǚ ی ییǟ ی ی ی 11500݊ ی ی ی ی ۔ ی ی ی 昪 ی Ԙ ی ی ۔ ی یی ی Ȫ ی 15% ی۔ 24 ی ی 46298 یی ی 5.5% ی ی ی 3000 ی ۔ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ۔ ی ی ی Ț یی ی ۔ ی یی ی یǟ ی۔ 100 ی ی یی 昪 ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ǚ ی ی ی ی ۔ ی ی ی 10000 ی ۔ یԡ ی ی ی ی ۔ ی ی یǟ ی ی ی䐡 یی ی Ϫ ی Ȫی Әی ی۔ Ț ی ی یی یی ی ی Ә ۔ ی ی ی ی съ ی ی ی ییی یϪ Ț 100 ی Ɗ 20 ی Ț 150ی ی ۔ ی Ɗ ی ی ی ی ی ی ی ی یğ ̪ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ˜ی ی Ț ی ی ی ㍪یǟ ی ی۔

ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ Ꮨی یی I.U.C.N ی ی 16000 ی Extinct ی ی۔ ی 23 Ϫ ی 32 ی Ԙی ی 40 ğ ی ی۔ ی ی ی 1000 Ț ی ۔ ی Ȫğ یğ Țی ㍪ی Ǐ ی Ȫی ی ی ۔

ی

یی ϐی ی ̪ ی ۔ сی ъ ی ی ی ی ی ی ی Spermatazo ی ی ۔ 50ی ی ی Ϫی ی ۔ 1938ی ی ی ی ی 11.3 ی ی ی ʪی 2002ی 6.2 ی ۔ یی یی یی ی ǐ یی 70-80 ی ی ی ی ی ȍ Ȫی ی ی ۔

DDT ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ʪ۔ BHC ی ی ی ㍪ی ی ی ی ی ی ۔ ј ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی ی۔ ǁی ǟ ی ǁ ی ی ی ی ی ۔ ییی ǡی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ㍪ ی یʪی Ɓی یی ی۔ ی ی ی ی 10% ی 䘪 ی ی ی یی Ț ی ۔ ی ی 1% .8% .7% ی ی ی Ț ی ۔ ی ی 捘 ی ی یی ی Țی ی ی ی Țی ی یϪ ۔

Ȫی ی ӊیی ی ی یی ی ی ۔ ǁی ی ی ی ϐی ی ̪ ی Ә۔ یی ی ی ʪ ͘ ی ی ی ی۔ ǁ ی 2001 ʪ ی 15یی ͘ ʪ ǡ ی ی ی ی۔ ی ی یǟ ʪ۔ ی ی ی ی  ی ی ی ی یی ی یی ی ی ۔ یی ی ʪی یی ϐی ی ی ǁǓ ǐ  ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ӊیی ی ј ی ǁ Ϙی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔

ی ی ی ̪ ی ی ی ӊیی Ϫی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی۔ ی Ϫی ی ی ی 6 11ǘ ی ی ј ی ی Ϫی ی۔ ǘ ی ی ی ۔ Ȫی ی ی ی 4.2%ی ی 30% ی ۔ ی ی ϐی 33%ی یی ۔ ی ی ی ی۔

یی یǘ ی ی Ӎ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǘ (ġی ) ی ی ی Ȫ ی ی ی یی ی ی ۔

$ $ $

______________________________

4 : 89 ی 1426ی ǁی 2005