اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
اسلام كا نظامِ كفالتِ عامہ
: مولانا مفتی محمد راشد ڈسکوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 12 ، جلد: 95 ‏، محرم الحرام 1433 ہجری مطابق دسمبر 2011ء
: | سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم | | اجتماع ومعاشرت | | اسلامی تہذیب وتمدن | | اخلاق وآداب | | تعلیم وتربیت |

 

: ی ی ی Ǎی

 

ی ǟ یی ی Ȫی ی ی Ȫیǡ ۲۳ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ٓ ی ی ٓ ی ǁ ی ی ǁی ی ̪ ǡ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی Ǻ ۔

ی Ȫی ی ی ی ی یҡ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ǁ ی ی ی ٔ ی Ț ی 柺 ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی 柡 ی ی ی ǁ ی ی 柡 ی Ґ ی یی ی ی ی ی ʑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یǟ ی Ȫی :

ی ی ی ی ی ی یǟ ی یی ی ی یی ی ی یی ʡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʪ ʪ ی ϐی ی ی ی ی ٰ ی ی ǁ ی ی э یٰ ی ی ی ی ی ۔

ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ٓ ی ی ی ی یǑ ی ی ی  ی ی ی ی ߪ ی 暪 ی ی ی ی ی ی ی ی یΡ ی ی ٓ ( ی ی ) ی ϐی ʪ!

ѐ ی! ی ی ی ی ی ۲۳/ ی ی ی ی Ȫی ی ۳۲/ ǁی ی ٓ ʪ ǡ ی ی ی یی ٔ ی ی یی ی ی ٓی ی ی یی Ȫی ٓ یی ی ی Ȫی ی ی ی Țی ٓی ǁ ی !

ی ی ی ی ی ǡ ی یی Ȫی ی ی ی ӑ Ȫی ی ی ٓیǡ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ǻ ی ی ǐ ʪ ٓ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ʪ ی ǡ ǡ ğ NJ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ȍ ߪ ی (ی ǁ یی ی ʪ) ی ی ߪ ی Ȫی ی ی ی ی ǁ ی ǁی ی ی ʪǡ ی ی ی ی یی ی ی ߪ ٓ ϐی ی ی Ȫ ی Ȫ ی ی ی柿 ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ߪ ٓی ӑ ٓ ی ǁ ی یی! ǁ ی Ȫی Ȫ یی! ی ی () ی ی ی ߪ ی ی ی ǁ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ߍ ی ی ߍ ی۔

ی ی ی ی Țی ی ی ی ی یی Ϫ ی ! ی ی   ی ی ی ی ߍ Ȫی ی ( ی  ) ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ٓ ی ی ی ی ۔

ی () ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی (ی ) ی ی ی ی ی ی ٰی ی یی ی ی ǡ ی (ɡ ی) ی ϐی ی ی ی ی ی ی ( ) ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی ѡ ٓ ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی۔

ی ٓ

ی ی ی ی ی ߪ ߪ ی ی Ȫی :

ی ی ی ی ٰ ی ی یی ی ٰ ی۔ (: ۱ ۳)

: ی ی یߪ ی یی Ϫ ی ی ߪ ߪ ی ی ی ۔

یߪی! ی ߪ ߪ ی یǟ ǐ ی ی ی Ȫ ߪ ߪ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی ̐ ی یǐی:

ی ی ٗ یٔ ی ی ٰی ۔ (: ۳۰ ۳۴)

: ߚ ی ی ѐ ی ی ی ߚیی ی ی ѐ ی ی ی ʪǡ ی ߪ ߪ ی ی ی ʪ۔

ی ̐ ی ی یǐی:

ی ٰی ٖ ی یی ی. (:۸)

: یٰ ی ی (ǁ) ߪ ی یی یی ߪ ی۔

ی ̐ ی:

ی . (: ۲۴ ۲۵)

: ی ی ۔

ٓی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی :

ی  ی ی ی . (:۷)

: () ی ی ی ۔

ٓی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی! ی ی ی ی ی یǐیǡ ٰ ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یߪ ی ی یی ی ی Ȫی ǡ ی یی ی ی NJیǐی یی ی ی ی ی э ی ی ʡ یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ǁ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی Ȫی ǁ ʪ یǡ ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی Ț ٓ ی ی ǁ ی ʪǡ ی یٰ ی ̪ ی ی ی ٓ ی ی ی ی یߪ ی ی ٓ ی ی ٓ ی یٰ :

ی: یی ی ی ی ٰی (ی ی ی ی: ۳ ۱/۷ )

: (ٓ ی ی ی یߪ ) ی ی ی: ѐ ی! یٰ ٓ Ȫی ی ی ٓ ی ٓ 柡 ی ی ی ٓ ߪ ی ̪ ی ی ی ی ٓ ی ی۔

ی ٓ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ̪ ی ی ی یی ی ی ٓ ی ی ی:

ی ی ۔ ( ی یی یڡ ی: ۲۱۶۵ ۲/۱۴ ی)

: ی Ȫی ی ی ی ی Ȫ Ȫ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ٰی ی ٗ یی 𑑡 ی ی ی ٖ ی ٗ ٗ ی ٖ ٰی  ٗ یٰ ی ی ۔ (ی ی ی ɡ ی: ۵۶۶ :۱۷۳ )

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ٓی ی ی یߪ ǡ ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی ی ی ٓ ی ی (ی ی) (ی ی) ی ʪ ی ی Ȫی ǁ ی ی۔

ی ی ی ی ی:

ی ی (ی ی یɡ ی: ۲۵۸۱ ۱/۱۵۶ )

: ٓ ی ی:  ٓی ߪ ی ٓی ǁ ǐ (ٓی) ߪ ی ی (ǁ )۔

ی ی ی :

ی ی ی (ی ی ی ɡ ی: ۵۶۵ :۱۷۳ )

: ߪ ی ی ی ߪ ی Ǒ۔ ی ʪ ی ی:

ی ی: ی ی ی: یی ی ی یی  یی ی. (ی ɡ ی ɡ ی: ۵۴۸۹ ۲/۱۳۲ ی ی)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ߪ ی ی ǡ ߪ ی ی ǡ ی ߪ ٓ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ٔی ی یٰ ٰ ٗ ٰ (ی ɡ ٔی ی: ۶۷۵۱ ۸/۲۰ ی ی)

: ٔی ی ٓ ی ʡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ӑ !

ی ی ٓ ی ی :

ی ی ی Ѫ ی ی ی ی یǪ . (ٰ ɡ ی یی ۴/۲۸۳ ی)

: ی ی ی ی ی ی ٔ ی (ی ) ی ٓ ی ی ی ی ی ی ی یʑ ی ی۔

ی ٰ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یɡ ی 㑑. (ی ی ی ɡ ی: ۵۶۸ :۱۷۳ )

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǟ ی ی ی ǁ ی ߁ ی ی ی ی ٓ ی ی ی ی: ̪ ی ی ۔

ی ٓё ی ؒ ߪ ی ǐ ی Ȫǡ ی ی ϐی ی ی ۔ (ی ٓѡ : ۴/۲۸۳ ی)

ی 㑑 ی یی ߪ ٔ ی Ȫی یی ( ی :۴۶ ی)

ٔ ! ǁی ی ی یٰ ی ی ی ی ٓ ی ی ی ߪ ی ی ی ۔ ی یǟ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی Ӂ ی ی ی یٔی ی ی ی ی ٓ ی ۔

ی ی ی

ی ی ی эی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ߍ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی̡ ȍ ݡ ی یߪ Ȫ ی یی ی۔

ی Ȫی ی ̪ ی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ߍ ی ی یǟ ی ی ی ߍ ی ߍ ی یǟ ی ی ی (: ٰɡ ѡ ٔ ѡ ʡ ی) ی ی ޑ (: یʡ یʡ ʡ ݡ یˡ ی) ی ی ۔

ی ی یی ی ǁی یǟ ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ٓی ی ی ی : ٰɡ ӡ ی ʪ یӡ ̡ ی۔

ٔ ! ǐ ی ی ی ی ی ی 柡 ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ی ی ی ی ی ۔

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ʪ ی ٓ ی ی ǡ ی ی ی ی ʪǡ ی ی ǁ ǁ ی Ȫی ی Ȫی ی یی یی ی ی ٓ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی NJ NJ ʪ ǁ ٓ ی !! ǐ ی ǁ ی э ی ی یߪ یߪی ߍ ѡ ߍ ѡ یٰ ی یی ی ی ی ی۔

ی ی ǿ

ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ߪ ی ی ی ی :

ی ی ٰ ٰ ی ê ی ی ی ی ی ی ی یٗ 㑑 ( ی یݡ ی ی :۱۴۴ ی)

ی ی ی ی : ی ǐ ی ی ی ی ی ٓی ی یی ٓ ی ی ٓ ٓی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی یؒ ǁی ی ی :

: ی ی : ی ی ی ی ی ی ѡ : ی ê : یی :  ی ٰ : ی : یٖ ی ٖ ی ی :  ٰ ی ﴿ ی﴾ ی ی䑑 ê ȡ ی : Ԫ ی ٰ ی. ( ی یݡ ی ی ی یɡ :۱۲۶ ی )

ی ی ی ی ی 暪 Ȫی یߪǡ 捪 یی Ȫی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی (Ȫی ی) ی ٓ ی ʪ ߚ ǁ ʪ یǡ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ! ʪ ѐ ی ی ی ی ( ی) ߪی Țǁ ی Ȫی ی ی ٓ ی : ﴿ ی﴾ ی ی یǟ ی ( ی䑑 ی ی) ی ی ی ی ی ی۔

یی ی ی ی ی ی  ی ی ی ߊ ̐ ۔

ی ی ǿ

ی ی ی ی: ی ی ϐی ی ی ی ی ی ߪ ی ی:

ی ی ی:

ی ی ی یی ߡ ӡ ʡ ی ی ی ی ی ی ییؒ ߪ ی : ی ی ی ی ی یѡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی: (۱) ߪ ی ی ʡ ی ی ی ϐی ی ی ϐی ی ی۔ (۲) ی ʡ ی ی (یی ߁) ی ۔ (۳) ی ϐی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ۔ ( ی :۱۵۳ ی)

ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ȡ یی ی ی ʡ ی یی ȍ ݡ ǁ ی ʡ ی ی یѡ ی ی ی ی۔ ( یی ی یϡ ییٰ ٓ ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی یی یٰ ی ی ی)

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی Ǻ ی ʡ یʡ ی ی ی ی یٔ ی یǐی :

ی ی ٰ یʪ㑑 ی یϡ ی یʪ ی ی ی ᑑ ی: ی ی ݡ ی: ی ی ی ی ی ی ی:  ی ی: ی ی ی ی ی ی: ǡ ی ی  یی ٰ یϪ ی䑑 : ی ٰ ( ی یϡ : ی ی ی ی: ۱/۳۶۳ ی ی )

ی ی : ی ǁ ߪ ی ߪ ی ی ی ی ی ی ی ȍی ی ( ی 柿) ٓؒ ߪ ی ی ی ی ی ی эی ی ߪ ی ی () ی ی Ȫی ی ی ȍ ی ٓؒ ߪ ی ی ی ی ġ ߪ ی ی ی یǡ ی Ȫی ی ی ی ٓؒ ߪ ی ی () ی (ی ) ǁی ی ٓ ǁی ی (ی ٓی) ی (ی) ی ی ی ی ی ߪ ( ی ی)۔

ی Ǎی ی ی یی ʪ ʪ Ț ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

! ی ê ی ٰ ی ی. ( ییٰ ٓ ی یɡ ی: ۲۴۰ :۷۳ ی)

ی: ( ) ی ! ǐ ی ی یğ ی (ǐ ) ǡ ی ی (ی) 某 ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی  ی ی ی ی یییٰ ی ی :

ییٰ ی ی ی ی یی ی ی Ȫ ی یЪ ی ٰ ی ی Ȫ ʪ ƪ ی䑑. (ی ی ی: ۱/۶۵)

یییٰ ی ی ی ̪ یی ی  ی ی ی ی ی Ȫیǡ ی ی ی ی ی ی 柺 ی ی () ی ی ʪ ( ی ی ی ی ی ʪی) ٓ ی ی ٓ ی۔

ی ی ی ی ǡ ی ӑ ߪ ی ی   ی ی ی ی Ȫ ی ی ی ی ی ی ٰی ی ѐ ی ی۔

ی یǟ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ߪߪ ی یی ی :  یٰ:۳/۳۱۰ :۳/۴۹۰ ی ی:۸/۸۲ یٰ: ۷/۲۳ یٰ ی ( یی): ۲/۷۰۷ یٰ: ۱/۱۸۳ ۲/۲۸۶ یٰ ی ی: ۱۶/۳۸۷ یٰ ی: ۶/۲۱۹ یٰ ی: ۴/۱۳۶ یٰ ی : ۱۲۷/۱ یٰ ی ی : ۵/۳۵۸ ی ی :۱/۲۶۰ ٓ : ۶/۲۵۵ ی ی : ۱/۱۷۱ ی ی :۱۰۶ ی :۱۷۳ یٔ ϐی ی ی یؒ ی ی یؒ یی۔

***

------------------------------------

12 : 95 1433 ی 2011