اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
صحاحِ ستّہ تعارف وخصوصیات
: مولانا اشرف عباس قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 10‏، جلد: 98 ‏، ذی الحجہ 1435 ہجری مطابق اكتوبر 2014ء
: | تبصرہ وتعارف کتب | | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی

ی

 

: ی

ی

ی

: ی: : ی یییٰ ی ی ۔ ی ی ۲۱۴ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ǁ ی ی ϡ ۲۳ ی ی ی ی ی یǡ ޡ ҡ ی ی یǡ ی Ә ی ی ی ی ۔ ی ۳۰۲ ی ۔

 یٰ ی ʪ ی ی ی ی ǘ ی ͘ ی ی یǟ ی ʪ Ȫی ʪ ی ی ی Țǁ ی Ȫی ییǟ یǟ ʪی۔

ی ی: ی ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ (ی /۲۰۴)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ۔ Ȫی  ی ی ʪ ی ی  ی ی ی Ȫی ᘪ  ی: ی ی یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔ ی  ی ј ی ی۔ ǘ  ی ۔ NJǘ  ی: ̪ Ȫی ǟ ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ǟ ǘ ی ی ی ۱۳/ ۳۰۳ ۔ ٰ یٰ ۱۱/۱۹۷ ی/۱۸۹)

ی ی ی ی ۔ ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ( ی ۱/۵۴ ̡ ی)

ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی۔

ی ی:

ی ٴϡ ɓ۱۱/۱۹۷)

ی ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ۔

ی ی ی ی ی یٰ ᘪی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی: ی۔ ی ی ی ی ی ی یی ی یٰ ی ی ی ی ی یٰ ј۔ ی یٰ ی ۔ ( ی /۱۸۹)

И ی ی یٰ یی یٰ ی ی ј یٰ یی یٰ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǐ Ș ی ی ی ی:

ی Ȫی ی یǟ ی ی ی ی ǐ Ș ی ۔ یٰ یٰ Ȫی ( ی ی ی ی ی И ј ᘪ ): И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی (ی ݘ ۱/۲۲۱) ی ی ی ی یٰ ی ی ǐ ی۔ ( یˡ ۲۲۰)

ی

ی Ȫی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ٴی یٰ Ȫی ی ی ی ᘪ :

ی ی ی : ی ی یٰ ی ی ی یٰ یٰ ی ی ی : ی ی یٰ ی یٰ ی ی ی یٰ ی یٰ ژӡ ی ی : ی ی یѡ ی ی یٰ یѓ ( Ӫ ۱۶۶-۱۶۷)

 ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ϡ ی ی یٰ یٰ ۔ یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی   ̪ یی یٰ ی یٰ ی ی 柺 ی یٰ ی ی یٰ ی ژ ی ۔ ی ی ی: ی ی ی ǟ یٰ ی ی ی ی ( Ȫی ی یٰ ی ی ی Ȫی )

ی

ٴ ی ی ی ی ی ی (۵۷۷۴) ی ی ǘی (۵۱) (ی ی) ۔

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ۲۰۲ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪǡ ҡ ѡ ی ی ј ǟ ی ی Țی ی ǘ ی۔  ی ی ی یی ی ی۔ ی Ȫی ی ی  ی ʪ ی ی۔ ی ی ی ی ی۔

ی  ی یǡ ی ی ییٰ ی ی ی  Ș ی ی ی۔  ی ی ی  ی ی Ȫی  ی ی ی : ی ی ی Ǔ (ی ی ۱۱/۵۵)

یٰ یٰ ʪ۔ ی ی ی ʪ ϐی ʘ ϐی ʪ۔  ی یی ی ʪی ی ی 䐡 ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ۔ یٰ ی: ٴ ی ی یˡ ی ɡ ی ی ی ی: ی ی ٴ ی ی ٴ یϓ ی ی یǐی ی ی یǐی ʪǓ ی ی ی  ی ی  ی ǘ ی ی: ( ۱۳۲-۱۳۳)

ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ȡ ی ی ʪ۔ ǁی ʪ ͘ ʪ ی ی ی ی ی۔ ی ۔ ǁی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی ی ی Ȫی ی ی ی ј ۔ ǁ ی ی јی ۔ ی ی  ǘ ی ی ʪǡ ی Š ی ǘ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی: ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ᘪی ی۔ ی ی:

ی ݡ ی ٴ ی ڪ ی

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی:

ʘی ʪ ی ی ͘

ی ͘ ی ی ی ی ی ۔ ( ۱۴۰-۱۴۱)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ۔ ی ی یی ی ی ͘ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ۔

ی: ی ۳۵ ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۸۷۱ ۔ ǟ ʘ ی ی ی эی ی Š ی ی ی (۵۲۷۴) ۔

ی

: ی: ییٰ : یی یٰ ǘ : ی ی ی ۲۰۹ ی ی ی ۔ С ی ی ی ی ǟ ی ğ ۔  ی ğ ʪ یٴ ی ј ʪ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی یی Ӂی ی ی ء ی ی ǟ ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی: Ș Ø ی ی ی NJی ̪ NJیǓ ی ی Ȫی ی ی ی  ی ی ۔

ی ی ʪ ی ٰی ی ʪ  ی یی ی ی۔  ی ی ۱۳/ ۲۷۹ ی Ǻ ی ی یٴ ی ۲۷۵ И ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی

ی ǁی ی ی ʪ ی ͘ ی ۔ ی ͘ ی ی یǺ ی ی ی ی ǘ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ․․․ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ȓ ی ی ی ی ی۔

ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی И ی :

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ӓ ( : ۱۶یی ۱/۹۸)

ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ Ә ی ییٰ ی ی Ә ۔

Ș ی ی ۶۲۹ ǁی Ԫ یی یϓ ی ی ی ی ی:

ی ٰی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی یʘ (یی ۱/۹۷)

ی ی یی ی ј ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یی ی ʘ ی۔

ی: ٴ ی ی ی ی ی ۵۰ ی ی ی ی (۳۹۵۴) ۔

:

ی: ی: یی یی ی ۔ ی ی ۲۰۹ ۸۲۴/ ی ی ی۔ ی یی یٴ ی ی ی ی۔ ی ۔ ̪ ی ی ی ۔ ی  ی ی ی ی ی:

ی ٴی ی ê ی یٰ ی ی ی ی: ی ی ی ی И ی ᘪ ی: یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی یی ʪ۔ Ț ی ی ی ǐ ی ی ی ʪ ی ی  ʪ ی  ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ۔ ( یˡ ۲)

ی ی ی эی ی ی یی ۔ ی И ی ی ی ی ی یǡ ی ی:

یی ØѪǓ۲/۶۳۶)

ی ی ǐ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی ی۔

ی

ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ی ۱۱/۵۲) ٴ ی ی ی یی э ی ǘی یی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی: ی ی ی ȡ ی ی ی Ǔ (ی یȡ )

ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ͘ ی Ȫی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ͘ یǐی ی ۔ ی ی ی۔

$ $ $

 

-------------------------------------------

10 : 98 ی 1435 ی 2014