اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
بدیہیات قرآن حکمتیں اور فائدے (۴)
: مولانا محمد عارف جمیل اعظمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ9، جلد: 91 ‏، شعبان-رمضان 1428 ہجری مطابق ستمبر2007ء
: | قرآنیات وعلوم القرآن |
یی

یی

͘ی

(۴)

: јی

 

۱- ی: ٰƘ ی ٰ ی ٰ (:۱۵۹)

ی ۔

ی (ی) ی یǐی Ș ی ʘ ȍ Ә ʪǿ

ی ی:

: ی ی ی ی ʘ ۔ ی ϡ ی ϡ ی ۔ ژ ی ی ( ٰ Ƙ ی ی ی) (:۵۶)

Ȫی ی ѓ

ی ی ʘ ی ی ی ی ی ɓ ی ɓ ی И ی ۔ ی ی ی ۔(۱)

: ی Ԙ ی ی ǘی ی ۔ ی ی ی ۔(۲)

۵- ی: (:۱۶۳)

ی ی ۔ ی ی ۔

ی ی یی ی:

: () ی ی Ș ی ی ʪǿ

ی ᘪ ی:

ی ی ǘ ϓ ی ی ی Ә ی ʪ: ( ) ی ی یǐی ǘ ی ی Ә۔ ی ی (ی یǟ ی)۔ ی ی ǘ И Ȫی () ی Ԙ ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی 捘ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی И ی ǘ ی ی ( ) ی ( ) (:۷۲) ی ی ی ی ѐ(۳)

: ( ) ( ) ی ی ͘ Иѡ ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی:

: ( ) ی ی ی ی Ә ی Ә ی ی ی ی ʪǡ ی ی ( ) ی ی (ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ǐ ی ی Ȫی یǐی ی ی ی (ی ی ی ) ٰ ی (ی ی) ی ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ۔(۴)

: ( ) ی ی ǘی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ј یٰ ی ی ۔ ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ѡ ی И ی ۔(۵)

۶- ی: ی ی ی ی (:۱۶۸)

! ی ی ی ی ǘی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یȓ ی ی ͘

ی ی ی:

: ی ǘی ی ی ی: ی ی ی ی ǁ ̪ ی ی ی ی ǘ ۔ ͘ ی ی ی ( ی ) (:۸۳) ی ی ی ѓ۔

ی ی ی یǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی۔ ی ی ی ی ۔(۶)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ۔ ی ی یǐی ی ی ǘ ̪ ی ی ٰ ی ی ی ی۔ ی یǐی ϡ ی ی ی ی ( ϡ ی ) ی ی ی ی ̪۔ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ј ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ۔(۷)

: ǟ ʘ ʘ ی ی ی ی ی Ǔ ی یǓ ی ی ی ی ̪ ی یی NJ ǟ ی ی ی۔ یǘ یٰ ی:

ی یØ یی ǡ یØ ی (:۱۰)

ی یی ǁ ی ی  ی Ȫ ی۔

ی ی ی ی ی ۔(۸)

۷- ی: ٰƘ یØ ی (:۱۷۴)

ی Ȫ ǁ ی ی ۔

ی یی ی ی ی И ی ی ͘ ی

ی ی ی:

: یǟ (ی) И ی ی ی ی ǐ ی ǁ Ȫی : Ø ( ǁ ǐی) ی ی ی ی ی ۔(۹)

: ی Ȫсی ی : Ø ی ( Ȫсی ی) Ø ی ( Ϫ ی ی)۔ ی ی ی ی ی ی ۔(۱۰)

: ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ( یی ی) ی ی ی ۔ ی یјی ۔(۱۱)

۸- ی: یی ٰ Ș ی یی Ș (:۱۸۵)

ی ی ی۔

یǟ ی (یی ٰ Ș ی) ( ییȘ ) ی ی ی ǡ ی ۔ ٰ И ی ی ͘

ی ی:

: ǘی ی ۔ ی ی ی ۔(۱۲)

: ی ی (ییٰ Ș ی یی Ș ) یی ی ی ی (ی:۱۸۳) یǟ ʘ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی یی ی ی ی ǡ ѡ ی ی ی ی۔(۱۳)

۹- ی: ی ی ی (:۱۸۵)

ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی И ی ی Әی ی ی ( ی) (:۱۸۴) ی ی ͘ 捘 ی ی ی:

: ی ( ی ی) (: ۱۸۳) ی ی یʡ ی ʪ ʪی ی ј ی ی ی ۔ ی ی ی ی ʪی۔ ی ( ) ی ͘ یǡ ј ی ی ی ی ʪ ی ی ̪ ی ی ی ی ʪی Ȫی ی۔ ی ی Ȫی ۔ ٰ ی ی ͘ И یǐی ǘ ʡ ی ͘ ۔ ʡ ʪ ی ی ی ۔ ی ی ѡ یی И ی ۔(۱۴)

ی ی ی И ی И ی ی ی ǐ ی ی یی ی ی ی ̐ ی И یی ( ی) ی И ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔(۱۵)

: ی ی ۔ ی ی ( ی) ی () ϓ ی ی ی ی یǟ ۔ () ی ی ј یǐی ی ی ی۔ ٰ یǟ ϓ ی ѓ ۔ ی () ی : ( ی ) ی ی ی ی ی: ی ییی ی ј۔ یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ٰ ی ی ( ی ی ی ) ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ʘ ی ی ی ۔ ی یی ی ۔(۱۶)

: ی И ی ( ی) Ș ϓ ی ی ی ͘ ی ی ی ( ی) ی ی ی ۔ ی۔(۱۷)

۱۰- ی: یی ی یٴ ی (:۱۸۶)

ی ͘ ی ی یی ی ̪ ѓ۔

ی ǐ ϡ یی ی (یٴ ی) ʘ ۔ ی ی ͘ ی ی:

: ͘ ی ی ی : : ۔ ی ی ѡ ی ی ی ۔(۱۸)

: ی Ȫی ی (یٴ ی) И یǐی ۔ ی ی ۔(۱۹)

: ی ی ی ی ی یی ۔ یی ی ی ییǟ ۔ ی ی ی ۔(۲۰)

: ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ʪ۔(۲۱)

: ی یی یٰ ی ۔ ی ی ی ی ۔(۲۲)

۱۱- ی: Ø ی ͘ Ø ی (:۱۸۸)

ی  ی ޡ ǘ ʘ ی ی ј () ۔

ی ی ی ی Ȫی ǘ ǘ ی ۔ И ی ی ʪی ʪی

ی ᘪ ی:

ی И ی ی Ȫی ʪی ی И ی یǐی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ǟ ی ی ی ۔(۲۳)

$$$

ی:

(۱) ۲/۶۳ ی ۲/۲۷۔

(۲) ی ی ی۔

(۳) ۲/۵۰۔

(۴) ی ۲/۱۹۲ ی ی ی۔

(۵) ۲/۷۴ ۱/۱۸۴ ی ۲/۲۹۔

(۶) ی ۲/۳۹ ی ی ی۔

(۷) ی ۲/۳۸ ۴۰ ی ی یʺ ی ۵/۱۸۵ ی ی۔

(۸) ی ۵/۱۸۵ ی ی۔

(۹) ی ی ۲/۵۳ ی ۵/۲۰۵ ی ی ی۔

(۱۰) ی ی یʺ ی ۵/۲۰۵ ی ی یʺ ۱/۱۹۵ ی ۲/۴۳۔

(۱۱) ی ی یʺ ی ی یʺ ۱/۱۹۵ ی ۲/۴۳۔

(۱۲) ی ی یʡ ی ی۔

(۱۳) ی ی۔

(۱۴) ی یʡ یی ۱/۴۶۴ ۲/۲۰۲۔

(۱۵) ی ی۔

(۱۶) ی ۲/۶۲ یی ۱/۴۶۴ ۲/۲۰۲۔

(۱۷) ی ی۔

$ $ $

______________________________

9 : 91 - 1428 ی 2007