اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
اكابر دیوبند كیا تھے؟ 3/3
: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 12 ‏، جلد: 94 ‏، محرم الحرام 1432 ہجری مطابق دسمبر 2010ء
: | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ǘ ی ی ʪ

ǘ ی ی ʪ

(۳/۳)

: ی ی Ǎی ǘ

 

۳۱- ی ی ی ی ی یъ ی ʪǡ ی ی ی ی Ȫی ʪ ی ی Ȫی ʪ۔ ی ی ʪ ʪی ی ʪ ǚی ʪ Ȫی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ʪ۔ ی 䐪ǘ ʪ ی 䐪 ʪ۔ ǐ Ȫی ㊪ی ی ی ی ј ʪ ʪ۔ ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ʪ۔

ی ʪǡ ی ی یǡ ی ی ۔ Ǎ ی ی: ی! ̪ ی ی ی ی Ǎ ی ی ѡ ی ی Ȫی ی ی ی ی 柡 ǁ ġ ی Ȫی ی یی ی ǚی Ȫی ی ǚی ی 䘪 ی Ȫ ی ی Ә  ̪ ǁ یی ی ی ǚی  ی۔ ی ǚی ی ی ی ۔(۳۷)

۳۲- ی ی ی ی И Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی  ǘ ی ی ی ی сی ی ی ی یی ǘ  ی ی ی ͘ی ی ی۔

ی Ȫی ی ʪ ی ی ی ی ی ی Ȋǘ ی:

! ی  ی ی ی ی ی  Ț یی ی ی ی ی 柡  یǘی ǁ ی ̪ ی ی ی ǘ یǘ ǘ  ی ی ۔

͘ی ʪ Ȫی ی ی ۔(۳۸)

۳۳- ͘ی ی ʪی یٰ ی ی ی ی ی ͘ی ی ʪ۔ ̐ ی ی ی ی ی ʪی ی И یǘ: ̐ ی ی یی ی ʪ Ȫ ی ی ی ی ی Әǡ ی ی ǟ ğ ی ی 捪:  ی یǓ ی یǘ ی ی ǟ! ی ی یی ی ѐ ی Ә ی ی: ! ̪ ʪ  ی ̪ ی ǘ ی ʪǓ۔ ی ͘ی یǘ  ی ی ی ی ġ ی ی ی ۔

ی یǟ ǁ ̐ ی ی ̐ ی۔ ی ی ی ی Ȫی ğ ی ی ğ ۔ ی ی ی Ҙ ی ǘ  ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ̐ ̐ ʪ ʪ ی۔ یٰ ی ی Ȫی یٰ ی ی ی ی۔ ʪ Ȫ ی Ț ǘ ی۔(۳۹)

۳۴- ی ی ʪی ی ی ǡ ǟ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ț یی ی ی ی ی ی ۔ ی ѐ ی ی ̐ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی  یی ی یǘ ѐ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی یǟ ی۔ ی Ȫی ی ʪ ̪ ی ی ی ی ی Ȫی ǚی ʪی ی ی: یی ی ی ی  ی ̪ ی ی Ә染۔

ی ǡ ی ʪ Ȫ ǁ  ی ی ی ی یǡ ی ᘪ ʪ ی ی ی  ی  ی ی یی ی Ȫی ی ی ی Ȫی Ț ی ی ی ی ğ ی ی ی ی ی ی ݘ ی۔ ی  ی ̪ Ԙ ی 柡 ی یǘ ی ی ی ی  ی ᘪ ی  ی ی ی ی ی ی ی۔  ی ی ی ی ی ی ی  ی Ȫی یǘ  ᘪ јی ی ی ̪ ی NJ ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ǘ ̪ ی NJ ۔ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ۔(۴۰)

ی

۳۵- ǘ ی ی ی ی ی Ȫی ʪی ǁ Ȫی ی ی ʪ ی ی ی ʪ ی ی ʪ ǟ ʘ Ә ی ی ی ی ی یی ی یی ی ј ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی یی И ی ( ʪ ی) یی ( ) ی۔ ی یǘ ی ی ی  ی ی 擿 ʪی ی ی ی:

ی ʪ Ә ʪ یٰ ی ی Ȫی۔(۴۱)

۳۶- یی ی ǟ ǘ ی ی ʘی ی ی یʪ ᘪ ǘ ی ی 捪ǚ ی ی NJ ی јی ی ی ی ی Ț ʪ ی ǁ ǐ ی یییٰ Ϫی ی یǘ ی یی ی ۔ یییٰ ی ی ! ی یǟ ی۔ ی ی ی:

ی ی ی ی ی (یی ) یǟ 柡 ۔ یی ی ی ی ᘪی ی ی۔(۴۲)

ǘ! ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ѡ ی ی ی ǐ ǁی ی ی ی۔

۳۷- ی ی ( И Ȫی  ) ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ǁ Ȫی ǘ ی ی ی Ȫی یǟ ی ǡ ی сی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ʪ ǐ ی ی ی ǁ ǐ ј ی ی ی ی ی ی Ț ی сی ی ğ ی۔ NJ ۔ ی ی یǘ !  ʘی ی ی ی یǘ ǘ ġ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ğ ۔(۴۳)

۳۸- ی ȓ ی ی ی ј ی ی ٰی ی ی ی ٴ ی ی ( ی ی ) ی ی ᘪ ǘی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی:

ǘ ی یӘǡ ǘ ی ǐ ی ی۔(۴۴)

۳۹- ͘ی ی ʪی ی ی۔ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی۔

ی ی  ی ʪ۔ ǟ یی ʪǡ  ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ۔ ʪ ی Ȫ ی ۔

ʪی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ᘪ ǐ ی Ȫی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ͘ ٰی ی 柡 ی ی ی ی یی Ȫی ی یٰ ی ی یǡ ی یٰ ی ی ی ی ی Ǎی ی ǐ Ǎ ۔ ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǐ ی ی ی ی  ǁ ᘪ ی 柡 ی ی ی ی ǿ ǐ ̪ ی ی ی ی - ǡ ی ی ی ǁ ѐ ی ی ی ۔ǐ ی ی - ᘪ ی ی ی ی ی ی  :

ٰ ٰ ٰ (ی ٰ ی )

ǐ ی ʪ Ȫی یی ی - ی Ȫ ی ی Ϫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی 柡 ǐ  ی ی ѐ ی ۔ Ȫ ی ی ی یی ی ی ǚ ی ی Ȫی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی - ی ی  ی ی ۔ ǐ ی ی ی ̪ ی ۔ ی ǐ ی یٰ Ȫی ̪ ی ǁ ی ی ğ ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ǐ ی ی ی ی Әǁ ی ی ̪ ی۔

ی ی ی ی ی ی ʪ ǟ ʪǡ : ی ᘪ ی  ی  ی ی ی ی ی: ی یی ̐ ی ǟ ی یǟ ̪ ی۔

ᘪ Ȫ ǡ ی یǟ ی ی یǟ یی یی - ی Ț ۔ ی ی ی ی ی Ȫی И ی ی ی یǡ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی Ț ʪ ی ی ی ǟ ی ی ی ی ʪ یǡ ی ی ǡ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ( ی ی ʪ) Ț ی ی ی ی ی ̪  ی ̪ ی ی ی ی یǘ  ی ̪ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ̪ یǡ ی Ә ی 捘۔ ǟ! ی Ȫی Әی ی Ȫی  یی ! ی ی ی ʪی ی  ی ʘی  ی ی ی ی۔ ی ǟ ۔

Ȫ ی یǘ ! ی یی ی  ی ѐ ی ی ㍪ی ۔  ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی۔ ی ( ی ی ی ی  Ț ʪ) یǘ:

!  ی ی ی Ȫی 柡 یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔(۴۵)

۴۰- ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ʪ۔ ᘪǡ ی ی ی۔ ی :

ǐ ی ی

(۴۶)

ی ی  ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ۔

ǐ ی ی

Ԙ

ǐ ٴی

(۴۷)

ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی Țی ی И ǘ ی ی ی ̪ Ϙ ی ی ی ۔ ۔

٭٭٭

ی:

(۳۷) ͘ی ʡ ی ی ȡ :۵۸۔

(۳۸) ͘ی : ی ی ȡ :۶۰-۶۲۔

(۳۹) :۱۷۵ ۲۲۸۔

(۴۰) :۲۱۱ ۳۰۸۔

(۴۱) :۲۸۵ ۴۳۲۔

(۴۲) ی ی ی ی ی ی:۱۸۳۔

(۴۳) ͡ :۱ :۶۸-۷۲۔

(۴۴) ̪ ̪ ی ی ̪ ی ۔ی ی ی ǡ ی ̪ ی ̪ ی Әی ۔

(۴۵) ̪ ǡ̪ ی ی ̪ ی ǡ ی ی ی ی ییی ǡ ǐ ی ی ̪ ی ̪ ی Әی ۔

٭٭٭

------------------------------

12 : 94 1432 ی 2010