ی ی

 

: ی ی

ی

 

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ț ی ٴ ی ј یǡ ی ی ی ی یȡ ی ֺی ی ϐی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǘ یی ی ی ی یی ی ȍ ی ϐی ٴ ی یی یی ی ی ی ʘ Š ǘ э ی ی ی ی ی ی ی Әǡ ی ی یٰ ی ی ی ی ۔

ی ی ۲۵/ ǁی ۲۰۱۵ 7.8 ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ӛی ی ی ی ی Ә ǡ ۴۳۰۰ ǟ ی ی 捘ی ̪ ی ی ǘ ی Ȫی ی ی ѡ сی ی ی Ȫی ی ۸۰ ی ی ی ی ی ی ٴ یӊ ی ی ۱۷ ی ǘ ی ی 捘ی ی ی ی یی یی ۔

ی یǟ

ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی Ϙ Ȫ ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی И ی ǁ ی ی یی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ᘪ ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Әی ی ی ی ی ǁ ی ی ̪ ی ǐ ی ǁ ی ی ی Ә ی ی یی ی ی ی ی۔

ی ی(:۹۱)

ی ی ی یǡ ی ی ی ʪ ( ی ǘ ی) (:۱۵۵)

ی ی ʪǡ ی Ԙ ǡ ی ی ǟ Ԙی ی ی ی ی Ϫ ی۔

(: ۸۱)

ǁ یی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی

یǟ ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ј ی ی ی: ( ی ی ی ی ی ی) ی Ϫی ی ی Ϫ ی ʪ Ȫی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ی Ϫǐ ی ( ی ی ی )

۱- ی ی ̪ ۔

۲- ی ۔

۳- Ҙ ̪ ̪ ۔

۴- ی ی ی ی ۔

۵- ǁی یی ی ǟ ی ی ۔

۶- ی ǁ ǁ ۔

۷- ی ۔

۸- ی یʡ ی۔

۹- ی ی ی ǘ ۔

۱۰- ی ۔

۱۱- ی یǟ ی ی۔

۱۲- ی ی ی۔

( ی : ۲۱۱ ی )

ʪ یی И ی ی ʘ ی ی ی И ی یی یǟ ی ی ی ی یϪ یی с јی ی ی ی ی ی ی ی یی ٴ ی یی ی یی ی ݘ ѡ ی ی ǟ ی ی ی ی ی یی ی Ϫی ǚ ی Ә ی ǐ 捘 ی ی ʪ ی ǡ یҘ ی ی ی١ ی ی ʪی ی ی ی ی ǟ ی ی ǁ Ȫی ی ی ی ی ی Ǎ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ:

ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ͘ с ۔

ی ی

ی ی ی ی Ȫی ی ǡ Ȫ ی ی ی ی Ȫی ǐ

۲۰ ی ی Ȫی یǡ ی یی ی ی: ی ی ی ی ی ی یǿ ی ј ی۔

۵۹ ی ی ی ۴۰ ʘ ǡ ی ی ۔

۲۲۳ ی ی ی ی۔

۲۴۱ ی ی یǡ ی ی ی ǟ ۔

(ی ی یی ʡ:۱۰)

ی ی

۸/ ǘ ۲۰۰۵ ǘ ی ی ʪ Ț ʪǡ ی јی ǘی ۷۴۶۹۸ ʪی ۲۰۰۴ ی یی ی NJ ی ی ی ی ǘ ǘی ی ʪی ی ی ۲۰۰۳ ی ۳۰ ǘ ʪ ی ۲۰۰۱ ی ٴ ی ۲۰ ǘ ʪ۔(یی یی )

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ( ی ی ی ی Ȫی ) ی ی ی Ț ی ی ј یی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی  ی ی ی یی ی ی ی یӓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یی ٴ Ԙ ی ی ǁی ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی эی ی ۔

ی ی ٴ ی ی یی ی ی یٰ ی ی ی ی ی یی ی ٴ ی ǁ ی ۔

یی

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یǺ ی ǟ ی ی ی Ȫی ی ی ی یκ ی ی ی ی ی ی ی Әǡ ی ٴ ی ی ی ی Ә ی ی Ȫی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ǚ ی ی ی ی јی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی јя ی ǁی ی ј ǁی ی ی ј ǁ ٴ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ј Ț Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی Ә ǟ ی ی ی ی ی  ی: ǁی ٴ ی ی ۔( ی ی :۸۳۳۴ ی ی )

ی ی یǘ ی ی Ȫی ̪ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی Ț ی ǁی ϐی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ǿ ٰ ǁی ʪ ʪ ǁ 溍ǟ ی ی ی ی : ј ی ی ی: ی ی ی یǟ ʘ NJی ی ۔(ی :۱۰۳۶) ی ی ی Ә ی ی ی ی ی

ٰ ی ی ی ǟ ی ی: ǟ ǐ ǟ ی ی ی ی ی ǘ ۔ ( ی ی:۴۷)

ی ǁی ی ی ی ی ͘ ᘪ ʪ ǐ ی ی ̪ ی ٰ ی ۔ ( ی:۴۷)

Ȫی Ә ی

ی ی ی ی ی Ȫی ی ٰ ی ی ʪ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ( ۱/۲۸۲)

ی ی Ȫی Ә ی

И ٴ ј ی ی ی ٴ ی ǘی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә:

۱- ی ی (:۲۳)

۲- ی ی ی ی (:۴۷)

۳- ی ی ی ی (ی:۸۷)

( ی:۴۷)

ی ی ј ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ȡ ی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ǁ Ȫی Ȫی ی ̪ ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ̪۔

ی ی

ی ی ی ᘪ ی:

ǐ ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی Ȫیǟ ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ј ی ی ͘ ی ی ی ٰ ی ǡ ی ͘ ی ǡ ی ̪ ی ͘ ی ی ی ی ۔(ی ۱۶/۱۳۸)

ی ̐ ی:

ی ی Ә ی () ʪ ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی یٰ ی ѐ ی ی یٰ ی ی ʘی (ی یȡ ی ی ی ی ی ) (ی ۱۶/۱۴۱)

ی ǘی

ی ی ی ᘪ ی:

јҡ ی ی Әی ی ǿ ǟ ǟ ی ی ی ǡ ی ی یэ ی ی ی (:۲۶) ی ی ۔

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ϫ ی ی یی ی ی ی ی یٰ ͘ ی یٰ ی ی ̐ ی یٰ ی ی یٰ ǁ ی ی ی ی ͘ ی ی ʪ ̪ ی ̪ یی ی ی ی ی ی یٰ ی یی یی یی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ̘ ی۔

ی ی (: ۱۱۷)

 ی ی ǘ ی ی ی ی ۔ (․․ ʡ:۱۵)

ی Ϫیی ᘪ ی:

Ȫی ی ی ی ی یǘ ٴ ی ی ی Ȫی ی ی ی ѡ ی ј ی ی۔ ( ۱/۳۸۶)

ٰ ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ ی ѐ یԘ ی ʪ ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یȡ ی ی ی ی ی !ی۔

$ $ $

 

-----------------------------------

9 : 99 ی 1436 ی 2015