ی ی ی

 

: ی

ی

 

ی ی یˡ ی ɡ ی ʪ ی ی یǡ ی Ґ ی ی ʪ ۳۳ ʘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی  ʪ یی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ʪǡ  ی ʪ ی یǘ ʪ۔

ǟ ی ی

 ی ی ǟ ی Ә ی ʘ ی ۔ ۳/ی ۱۴۳۸ ۳۰/۲۰۱۶ ј ی  ی ی ǡǍ Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ʪǡی Ә ʪ ی ʪ ǁی ی  Ț یی یǡ ǁ ٴ ʪ Ә ی ی ǁ ی ی ʪ۔Ӂ ییی ی  ی ی یǟ ی ی ی  ی ј یǟ ی ی ʘ  ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ʪی ی ی ȡ ی ی ی یѪ ی ی ی ϐی ј یǡϪ ی ǡ ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی јʪ ی ی ی ǘی۔ی Țی ی ی ی ʪ  ی ی ی یӘ ی ʘ ی ی ی ʪ۔ ی ی ǁ Аی ی ی ی ی ی  یǐیǡ ۲۰۱۶ ʪ ی ی Ȫی ǘ ی ی ی ǟ ی۔ ی ۔

یی ی

۱۴۱۹ ۱۹۹۹ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی  ǡ ی ی ی ̪ی ǡǐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی  Ț ی ی ی یی Ț ʪ یی ϐی Ȫ  暪 ȍǡ ی ی ی ی ʪیی ی ی  И ј ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ی И ی Ȫی یی ʪ۔ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ǡ ̪ ی ̪ ی ی ʪی ی ʪ  ی ی ǡ Ȫی Ț ی ʪ۔

ј Ȫی Ȫ ی ی Ȫی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ʪی ی ј ی  ی ی ی ی ǘی ی ی ی ǟ ǁی ی ی ی ی эʪ Ȫی Țی یی ʪ یی ǁی ی یی ی ی ʪ ی ی ی ۔ ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی۔ ٰ ۔

ی ی ʪ Ȫی ǡ ی ʘ ʪǡ ی ی ǁ Ȫی ی ی ی ی  ی یی ی ʪی ϔ ی ǐ ǁی ی یǡ ی ی ی یی ی یی ی۔

ʪ Ԙ

ٴ ی ی ی ی ٴ

Ɗی ̪ ی ی  ʪ ѐ ی ʪ NJی ی ی 䘪 ی ی ی ی ʚ NJ  ی ی ǘ ی ǟ Ȫی 䘪 ی ۔

ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ǁی ٴ ǡی Ȫی ی ی ʪی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ǡ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ʪ ǁی یی ڔی ی۔(ی ی ی یȓ ی ޓ: ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ᘪ ی ی ʪǡ  Ț ʪ ʪی ی ۔) ی ی Ȫی ی Ț ی ʪی ی ʪی ی  ǁی ی ǡ ی  ی Әی۔

ی ǘ

ی ی ی

 ی ی ۶/ ۱۳۴۷ ۱۹۲۸ ی ی ̐ی ی ی۶ ی ی ی ی NJ یǡ  ی ی یٴ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی۱۹۴۸ ی ٴ ی ی ی یǡی ی ی ی ی ی یی ی ی ٴϡی ی ی۔ ی ی ۔ ی ی ی ی Ҙی Ϫی Ȫی  ی ʪی۔

ی

Ȫی یǡی ǟ ǁ ǘ ی Ȫی ی Ә ǁ  ی یǡǟ ʘ ی ی ی یȚ ǘ Ӂی ی / ʘ ی ۔ یی یǓ ی Ȫی  یǡ ی یی ی ی یی ی ی ی ǟ  ی ی ی ی یǡ ۱۹۸۳ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  یǡ ʘ یی ʪ ی ی ( ی ی ی ی یјی Ǎی ی) ۳۳ ی ی ۲۵  ی ی ی ی یǟ ی  ی ی ی ی ۔

 یǓ ٴ ی ǡ ییǟ ی ͘ی ی ی ی ی ی۔ ٴ ٴ ی ǡ ی یی ی۔  ی ǡی Ȫی ی ی ی ی ی:ѡȡ ۔ И ی ی ی ی  ی Ȫی ی ی ی یǟ ی۔ ǘ  ی ی ی ی ی ϐی ی  ی ی ی۔

 ی یی ʪی ی ی  ʐ Ȫی ی ʪ ی с э ʪ ی ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ʪیǁ ѐ ی ϐی ʪ Ȫی ییǟ ٴ ȡ ѡ Ꮑی ی ǘ ی ʘ јǡ ی ی ʘ یی ی ی ј ی ǘ ی ی ʪǡ یی ǚ ی ʪی ی ی یǡ ی ی ʪی ѐ ی ی ٴ ی Ȫی ǁ ی Ȫی ی ǐ Ȫی  ی јǺ Ȫی ی ی ј И ی ǟ ی ǟ ی ǐ ۔ ی ʪ۔ ǘ ی ی۔ٰ Ә ɡی ی ی!

 

$$$

 

----------------------------------------------------------------

1۔2 :101 ی ۔ی ی 1438 ی ی۔ی 2017